Стария Меил Маил

                                               
ИНФОКОМ е акционерно дружество, съставено от група компании с различен предмет на дейност, обединени от общи акционери и общо управление на собствеността.

Компаниите в дружеството работят в областта на сигурността, транспорта, информационните и комуникационни услуги, селското стопанство и преработка на земеделски продукти, производството на бетон и бетонови смеси и др.

Текущите дейности по мениджмънт и контрол на ИНФОКОМ АД са обезпечени с внедрена система за стратегическо управление на компанията – Balanced Scorecard.

За дейностите и услугите, предоставени от ИНФОКОМ АД, компанията притежава съответните сертификати, разрешителни и лицензи.