За нас

Инфоком Инженеринг БГ

ИНФОКОМ АД

ИНФОКОМ АД е холдингово акционерно дружество основано 1996 г. Дейността на компаниите в групата е ориентирана в областите на информационните технологии, селско стопанство, преработвателна дейност, и лабораторни анализи.

Мисия

Създаване на успешни и устойчиви компании посредством трансформиране на нови идеи в действащи бизнеси.

"ИНФОКОМ" АД управлява самостоятелно или в партньорство компании и проекти с потенциал за растеж.

Инфоком Инженеринг БГ
Инфоком Инженеринг БГ

Визия

Да развиваме устойчиви бизнес модели с иновативни решения.