Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Молим да се запознаете с условията за събиране и обработка на лични данни

Данни за Администратора:
Кои сме ние?
„ИНФОКОМ“ АД, ЕИК 130932876, търговско дружество със седалище и адрес на управление в Р България, гр. София 1680, бул. България 102
Данни за контакт 
Ел. поща: office@infocom.bg
Интернет страница: www.i
nfocom.bg

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете 
Ел. поща: office@infocom.bg
Тел: 028088201
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:
Категория лични данни:
ИМЕ, E-MAIL
Не обработваме специални категории данни

Източник на данните: 
Данните се предоставят от самия субект във формата предоставена на сайта 
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
Установяване на обратна връзка с цел отговор на Вашето запитване

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения ИНФОКОМ АД ще поиска от Вас допълнително съгласие.

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Мерки за защита
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки при обработката на Вашите лични данни, за да осигурим защита от нерегламентиран достъп. (Техническите мерки за защита на данните са базирани на стандартните методи за реализиране на уеб базиран софтуер, като използване на SSL сървърни сертификати от надеждни Certificate Authorities, посредством които се осъществява надеждно криптиране на комуникацията между сървъра и клиента, както и еднопосочно криптиране на паролите в базата данни на регистрираните потребители, като се използват SHA алгоритми с 256 битово хеширане) 
Трети лица не получават предоставените от Вас данни

Съгласие:
Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.
Съгласието е необходимо, за да може да ги обработваме, като е необходимо същото да е изрично. 
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с подаване на молба със следния текст:


„Аз, долуподписан/ият/та,
…..……………………………………………………………………………………………………
в качеството си на „субект на лични данни“ и при условията на Общия регламент за защита на личните данни, 
Като се има предвид, че:
Съм предоставил по електронен път на ИНФКОМО АД, ЕИК 130932876 съгласието си за обработване на следните лични данни - ИМЕ, E-MAIL във връзка със следната цел "осъществяване на обратна връзка"

и като заявявам, че съм надлежно информиран, че имам право да оттегля съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, без да съм задължен да посочвам причина за оттеглянето.
С НАСТОЯЩОТО ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ:
Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това уведомление, да бъдат събирани и обработвани за посочената цел/цели.
Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, изрично и относно всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и убеждение. 
Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай, че администраторът на лични данни продължи обработването горепосочените данни след оттеглянето на съгласието с настоящото уведомление.”

Ние не предаваме личните Ви данни на държава извън ЕС или на международна организация

Период на съхраняване на данните - не повече от 5 години

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права: имате право да поискате от ИНФОКОМ АД:
- копие от Вашите лични данни;

- коригиране без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни;
- изтриване без ненужно забавяне данни, които не са актуални;
- ограничаване на обработването на личните Ви данни;
- оттегляне на Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни;
- ограничение срещу определени видове обработка.


Имате право на жалба до надзорния орган.
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2.